Source: Dutton (2010)

CognatesetLanguageWordLexicon
1467Koitabuto eat, drinki-
1467Grass Koiarito eat, drinki-
1467Mountain Koiarito eat, drinki-
1467Ömieto eat, drinkij-e
1467Ömieto eat, drinki
1467Barai (North Dialect)to eat, drinki
1467Barai (South Dialect)to eat, drinki-
1467Eseto eat, drinkij-o
1418Grass Koiarifirevene
1418Koitabufirevene
1418Ömiefirevën-i
1475Koitabuto digoro-hanu
1543Grass Koiarito cookamuha-
1543Mountain Koiarito cookamuva-
1472Grass Koiarisugarcaneimi
1472Mountain Koiarisugarcaneimi
1472Koitabusugarcaneimi
1434Grass Koiariarm, handada-ka
1434Barai (North Dialect)arm, handadav-e
1434Ömiearm, handad-e
1434Barai (South Dialect)arm, hand(miʔena) ada|hu
1434Esearm, handta|h-a
1558Grass Koiariboymoe
1558Koitabuboymoe
1558Mountain Koiariboymoia
1558Koitabuboymoika
1419Ömieto rainëni
1419Eseto rainne|h-a
1419Barai (South Dialect)to rainve
1419Barai (North Dialect)to rainve
1419Mountain Koiarito rainveni
1419Koitabuto rainveni
1419Grass Koiarito rainveni
1477Mountain Koiarihe, she, it (pronoun d:3s)au
1477Koitabuhe, she, it (pronoun d:3s)au
1477Mountain Koiarihe, she, it (pronoun d:3s)avu-ho
1442Ömieto washbathe') :
1441Koitabuto washeago-
1442Koitabuto washeagu-
1441Ömieto washego-e
1441Grass Koiarito washiago-
1477Ömiehe, she, it (pronoun d:3s)hu
1477Barai (North Dialect)he, she, it (pronoun d:3s)fu
1477Esehe, she, it (pronoun d:3s)hu
1542Koitabuto climbɣadi-va-
1349Barai (South Dialect)to climbaje-
1349Barai (North Dialect)to climbaji-a
1349Eseto climbaji|m-a
1349Ömieto climbaji|om-e
1542Grass Koiarito climbvadi-ma