Source: Dutton (2010)

CognatesetLanguageWordLexicon
1434Esearm, handta|h-a
1558Grass Koiariboymoe
1558Koitabuboymoe
1558Mountain Koiariboymoia
1558Koitabuboymoika
1419Ömieto rainëni
1419Eseto rainne|h-a
1419Barai (South Dialect)to rainve
1419Barai (North Dialect)to rainve
1419Mountain Koiarito rainveni
1419Koitabuto rainveni
1419Grass Koiarito rainveni
1477Mountain Koiarihe, she, it (pronoun d:3s)au
1477Koitabuhe, she, it (pronoun d:3s)au
1477Mountain Koiarihe, she, it (pronoun d:3s)avu-ho
1442Ömieto washbathe') :
1441Koitabuto washeago-
1442Koitabuto washeagu-
1441Ömieto washego-e
1441Grass Koiarito washiago-
1477Ömiehe, she, it (pronoun d:3s)hu
1477Barai (North Dialect)he, she, it (pronoun d:3s)fu
1477Esehe, she, it (pronoun d:3s)hu
1542Koitabuto climbɣadi-va-
1349Barai (South Dialect)to climbaje-
1349Barai (North Dialect)to climbaji-a
1349Eseto climbaji|m-a
1349Ömieto climbaji|om-e
1542Grass Koiarito climbvadi-ma
1542Mountain Koiarito climbvati-
1598Mountain Koiarito urinateveu-a
1598Koitabuto urinateveu-ɣa-
1598Grass Koiarito urinateveu-va-
1383Ömiefuru
1383Barai (South Dialect)fur(uʔo) ui
1437Koitabufaeces (dung, faeces, excrement)de
1437Barai (North Dialect)faeces (dung, faeces, excrement)de
1604Mountain Koiaritongueneme
1604Grass Koiaritongueneme-ka
1604Koitabumiddle, tongueneme
1604Proto-Koiariacmiddle, tongue*neme
1605Koitabuboyɣami|ka
1605Grass Koiariboyvami
1605Barai (North Dialect)baby(ume) am-e
1462Grass KoiariMedial Sequential Suffix ("having finished that, and then")-yareime
1605Proto-Koiarianboy*ɣami
1462KoitabuMedial Sequential Suffix ("having finished that, and then")-yareme
1491Koitabuinterrogative particle ((generally suffixed to subject))-na
1491Ömieinterrogative particle ((generally suffixed to subject))-na
1491Barai (South Dialect)interrogative particle ((generally suffixed to subject))-ne